Most ezt ajánlom:

Megvásárolható üzletünkben, vagy megrendelhető a kottafutar.hu webáruházban.

A Bitcoin-pénz

 

Szerző:Michael Caras

Mese Bitfalváról és a jó pénz felfedezéséről

 

 

Széchenyi Hitel Program

 

 

Hírlevél

Vásárlási feltételek

Adatkezelés célja

1. Bedő Péter egyéni vállalkozó az ügyfelei által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

2. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy Bedő Péter e.v. által a www.konyveskotta.hu webcímen nyújtott szolgáltatások körében minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére –, biztosítható legyen az alapvető szabadságjogainak, különösen a magánélethez való jogának gyakorlása a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

3.A Tájékoztatónak célja továbbá, hogy a www.konyveskotta.hu címre látogató felhasználók, illetve Bedő Péter e.v. leendő és meglévő ügyfelei teljes körű tájékoztatást kapjanak az általuk esetlegesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adataik kezelésének módjáról és feltételrendszeréről.

Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Adatkezelő és adatfeldolgozók
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján adatkezelőnek minősül a www.kottafutar.hu webhelyen üzemeltetett webáruház tulajdonosa, Bedő Péter e.v. (5000 Szolnok, József Attila út 2.)
 • Nyílvántartási azonosító: NAIH-85301/2015.
 • Technikai háttér: UNAS Online Kft, 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

 

Adatkezelés jogalapja és célja
 • A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználhatók. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A Felhasználó a hozzájárulást a Szolgáltatás vagy annak részszolgáltatása igénybevételével – amely lehet pl. a weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, megrendelés elküldése –, használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.
 • Az adatkezelés célja a www.konyeskotta.hu webhelyen üzemeltetett webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

 

Kezelt adatok

A Felhasználó saját döntése alapján megadható adatok:

 • E-mail cím, telefonszám, név, születési idő (regisztrációs adatok, illetve hírlevél-szolgáltatáshoz szükséges adatok).
 • Szállítási cím, szállítási címhez kapcsolódó egyedi megjegyzés, számlázási címadatok, számlabefogadó szervezet (cég) neve, a Felhasználó által igényelt termékátvételi mód, az alkalmazott fizetési mód (megrendelés leadásához szükséges adatok).
 • Megrendelt termékek adatai – a kínálatból történő kiválasztás vagy egyedi adatközlés által, az előjegyzendő termék hasonlósági beállításai (megrendelés, illetve előjegyzés leadásához szükséges adatok).

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:

 • A Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
 • A Szolgáltatás a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

Adatkezelés módja
 • A Szolgáltatás használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználó által megadott e-mail cím és jelszó alapján történik, amelyet Bedő Péter e.v. harmadik személy részére sem írásban, sem elektronikus adathordozón nem ad tovább semmilyen körülmények között. Ez alól kivétel minden jogszabály által kivételként megjelölt eset (pl. nyomozati eljárás). Jelen Tájékoztató tekintetében nem minősülnek harmadik személynek a III. fejezetben megjelölt szerződéses Adatfeldolgozó partnerek.
 • Bedő Péter e.v. az adatokat az Unas Online Kft. adatbázis-szerverén tárolja, technikai és szakmai felelősséget vállal a rögzített adatok biztonságos tárolásáért és egyediségéért.
 • Az Adatkezelő - amennyiben az adatbázist külső támadás, illetve bármilyen fizikai sérülés éri - nem vállal felelősséget az adatok megőrzésére vagy újratöltésére, de minden tőle telhetőt megtesz a károk elhárítása érdekében. Az ebből származó, a regisztrált felhasználót érő esetleges kárt nem téríti meg. Vállalja azonban a regisztrált ügyfelek 6 napon belüli értesítését az adatbázisban bekövetkezett esetleges sérülésekről.
 • Az adatbázis teljes tartalmáról – beleértve a termékkínálatot, a vásárlásokat, a megrendeléseket, a felhasználók adatait is – napi biztonsági mentés készül, amely fizikai szállítási céllal a használt szerverektől különböző adathordozóra nem kerül. A napi biztonsági mentések önmagukkal naponta felülíródnak.

 

Adatkezelés időtartama
 • Bedő Péter e.v. a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó – a regisztráció, valamint a szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett személyes és egyéb technikai – adatait a Felhasználó általi törlési parancs megadásakor vagy írásbeli megkeresés kézhezvételekor automatikusan törli, aki ezen aktusával az adatkezelési jogosultságot megvonja az Adatkezelőtől.
 • Az adatkezelés megszűnésére ezen kívül okot adhat az egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
 • Bedő Péter e.v. a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Bedő Péter e.v. felelősséget vállal, hogy az automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonta, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
 • Létrejött vásárlás következményeként eltárolt személyes adatokat (ügyféladatokat) Bedő Péter e.v. legalább a mindenkori kereskedelmi, számviteli és adózási jogszabályoknak megfelelő időhosszig tárol.
 • A kottafutar@gmail.com e-mail címen folytatott levelezés üzleti levelezésnek minősül, amelyet a szolgáltató a regisztrációt követő 360 napig tárol.

 

 

Adatkezelés irányelvei
 • Bedő Péter e.v. a felhasználók személyes adatait és a vásárlások során keletkező üzleti információkat bizalmasan kezeli.
 • Bedő Péter e.v. a felhasználók által megadott személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás biztonságos és megfelelő színvonalú nyújtása érdekében tárolja, kezeli és használja és dolgozza fel.
 • Bedő Péter e.v. kizárólag a Szolgáltatás biztonságos és megfelelő színvonalú nyújtásához szükséges adatokat kéri be felhasználóitól, mindemellett adat megadását vagy beállítás megtételét kizárólag olyan esetben szabja a szolgáltatás további használatának feltételéül, ahol ezt az ésszerűség megkívánja (pl. nem kérhető futáros kiszállítás szállítási címadat megadása nélkül).
 • Bedő Péter e.v. nem használ fel törvénytelen módon megszerzett adatokat, ilyen adatokat nem tárol, nem sokszorosít, nem ad tovább.
 • Bedő Péter e.v. minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra vagy módon kívánja felhasználni, a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználó az eltérő célú felhasználást megtiltsa.
 • A felhasználó felel az általa megadott adatok naprakészségéért, pontosságáért, valódiságáért és tartalmáért, e körben az Adatkezelő saját felelősségét kizárja.
 • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy pontatlan, és ezzel együtt a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbítheti.
 • Az Adatkezelő kifejezetten helyesbítésre irányuló szándékkal nem ellenőrzi a felhasználók által megadott személyes adatokat, azok valódiságát és tartalmát. Amennyiben az Adatkezelő a megadott adatok kezelése során az adatmegadással vagy a megadott adatok tartalmával kapcsolatban jogszabálysértést tapasztal, mindenben a jogszabályok szerint jár el.
 • Az Adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználónál bekövetkezett károkért, ha a káresemény a felhasználó általi pontatlan adatmegadás miatt következett be, továbbá nem áll módjában felelősséget vállalni a felhasználót ért károkért, ha azok elavult adatok Adatkezelő általi felhasználása miatt következtek be.

 

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása
 • Bedő Péter e.v. Adatvédelmi Tájékoztatójának módosítását bárki kezdeményezheti, ha hibát, pontatlanságot vagy hiányosságot észlel.
 • Bedő Péter e.v. fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor módosítsa, azonban a módosítás életbe léptetésének dátumát megelőzően legalább 30 naptári nappal értesítést küld az adatkezelésben érintett felhasználók számára. Ilyen esetben Bedő Péter e.v. lehetőséget nyújt az érintett felhasználóknak, hogy személyes adataik kezelésének jogát megvonják.

 

Jogorvoslat, jogérvényesítés
 • Bedő Péter e.v. igyekszik minden olyan panaszt kivizsgálni, amely érinti adatkezelői minőségében végzett tevékenységét és gyakorlatát. Bedő péter e.vt. minden tőle telhetőt megtesz, hogy a visszás vagy kérdéses helyzetekről pontos és egyértelmű információkat bocsásson az észrevételt tevő felhasználó számára, illetőleg annak érdekében, hogy az esetlegesen helyteleníthető adatkezelési gyakorlatán javítson, módosítson. Az Adatkezelő e körben bíztatja felhasználóit, hogy segítsék a helyes adatkezelési gyakorlatot és tekintsenek partnerként Bedő Péter egyéni vállalkozóra, mint Adatkezelőre. Kérdés vagy panasz esetén keressenek a közölt telefonszámon, vagy e-mailban!
 • A felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit egyéb esetben bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu ; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 

Honlap készítés